Kontakt 697 536 022

klimatyzatory multi

 Multi split

 

„Multi split" jako układ klimatyzacji
Przy założeniu, że za sprawną wymianę powietrza w pomieszczeniach, dostarczenie powietrza świeżego i usuwanie zanieczyszczonego odpowiada system wentylacji, za komfort cieplny w znacznej mierze odpowiedzialne będąsystemy klimatyzacji i ogrzewania. Utrzymanie optymalnego komfortu cieplnego dla osób pracujących w pomieszczeniach lub spełniającego warunki narzucone przez proces technologiczny oznaczać będzie zatem utrzymanie zadanej temperatury z określoną dokładnością. W polskich warunkach klimatycznych ogrzewanie pomieszczeń jest wielowiekową tradycją. Na tym tle powszechne zainteresowanie systemami klimatyzacji jest stosunkowo nowym zjawiskiem. Obecnie można dostrzec coraz większy popyt na systemy pozwalające obniżać temperaturę powietrza w okresie letnim, czemu towarzyszy znacznie zwiększona podaż systemów klimatyzacyjnych. Ostatnie ciepłe lata spowodowały, że zainteresowanie systemami klimatyzacyjnymi charakteryzuje już nie tylko dużych inwestorów, ale dotyczy także nowych segmentów rynku z inwestorami prywatnymi na czele.

Poszerzenie rynku w stronę małego biznesu i osób prywatnych spowodowało wzrost zainteresowania stosunkowo prostymi systemami klimatyzacyjnymi - tanimi inwestycyjnie i atrakcyjnymi eksploa-tacyjnie. W przypadku małych obiektów, powszechnym stało się instalowanie systemów typu „split", a urządzenia te podobnie jak w wielu krajach Europy południowej zaczęły zapełniać nawet półki hipermarketów, stając się najbardziej dostępnymi systemami klimatyzacji. „Split" jest układem składającym się z części zewnętrznej zawierającej sprężarkę oraz skraplacz, jednostki wewnętrznej zawierającej parownik oraz układu przewodów.

W przypadku nieco większych obiektów, w których wymagania chłodzenia dotyczą kilku pomieszczeń najpopularniejszym stały się systemy „multi split" pozwalające na podłączenie do jednej jednostki zewnętrznej kilku jednostek wewnętrznych.

Rozpatrując w tym artykule miejsce i znaczenie systemów „multi split" jako systemu klimatyzacji ważnym wydaje się zestawienie otrzymywanego efektu końcowego do „kosztów", które temu efektowi towarzyszą. Zakładając zatem, że efektem będzie utrzymanie temperatury, wilgotności i prędkości powietrza w pomieszczeniu z przyjętą dokładnością musimy zadbać o następujące cechy układu wentylacji współpracującego z systemem „multi split": rozdział, czystość i jakość powietrza w pomieszczeniu. W pełnej analizie systemowej bierzemy pod uwagę ponadto rodzaj czynnika pośredniczącego, będącego nośnikiem energii cieplnej i chłodniczej, klimat i lokalne warunki pogodowe, średnią temperaturę promieniowania, wymagania związane z układem ciśnienia w budynku, obciążenie cieplne.